Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van hees sier-hekwerken
gevestigd en kantoorhoudende te kantjilstraat 8 1338 ke almere

Artikel 1 - Algemeen

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk met ons overeengekomen te worden En goed gekeurd.

2. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)per­soon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectie­velijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemach­tigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. Wanneer onder de wederpartij blijkens de overeenkomst meerdere (rechts)personen worden verstaan, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen wij uit hoofde van die overeenkomst te vorderen hebben of zullen krijgen. Kwijtschelding van eventuele schulden aan een of meer van deze schuldenaren, bevrijdt de overige(n) niet.

3. Door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, voorzo­ver niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

4. Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
De nietige of vernietigde bepaling wordt in zulk geval vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige.

Artikel 2 - Aanbiedingen

1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Eventuele begrotingen, plannen tekening en of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezon­den.

Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.

Indien de wederpartij geen gebruik wenst te maken van de door ons aangeboden diensten, zijn wij gerechtigd om de aan de aanbieding verbonden kosten in rekening te brengen, voor zover die specifiek voor de wederpartij werden gemaakt.
5. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen c.q. orders zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren of vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 3 - Monsters, Modellen en Voorbeelden

Indien door ons een monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat dienovereenkomstig zal worden geleverd. Het is en blijft hand werk dus verschillen kunnen altijd ontstaan.

Artikel 4 - Overeenkomst
1. Behoudens het hierna gestelde wordt een overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, zodra wij met de uitvoering een aanvang hebben gemaakt, dan wel nadat wij de opdracht schriftelijk of mondeling hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbeves­tiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

2. Wanneer wij tevoren aan de wederpartij een aanbieding hebben gedaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst van de opdracht van de wederpartij.

3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzi­gingen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbe­vestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurda­tum.
5. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

6. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

7. Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk of wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpar­tij, bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.

8. Indien in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, zijn wij er niet verantwoordelijk voor dat deze zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar het gebruik zal plaatshebben.

Dit geldt niet, indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt, onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

9. A lle technische eisen die door de wederpartij aan te leveren zaken worden gesteld en afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.

10. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaf­fen, benodigd voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 - Prijzen

Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
- inclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
exclusief de kosten van plaatsen,vervoer,verzekering en afvoer van zand en stenen,
in euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
Bij zendingen worden administratie- en verzendkosten in rekening gebracht.

Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
Artikel 6 - Annulering
Indien de wederpartij een tot stand gekomen overeenkomst wenst te annuleren, wordt 30% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 7 - Levering
1. Vanaf het moment van sluiting van een koopovereenkomst zijn gekochte zaken voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis of bedrijf van de wederpartij.

2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat.

3. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking daarvan terstond bij afleve­ring op eventuele tekorten en/of zichtbare bescha­digingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken tot haar beschik­king staan.

4. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan zij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

5. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De leveringstermijn vangt aan zodra alle noodzakelijke, door of namens de wederpartij vooraf te verstrekken informatie in ons bezit is.

Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

6. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

7. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij tot haar beschikking opgeslagen, voor haar rekening en risico.wij rekenen daar 38.56 euro voor per dag

Bovendien zijn wij gerechtigd tot verkoop van de zaken, nadat wij de wederpartij per aangetekende brief of deurwaardersexploit tot afname en betaling binnen 48 uur hebben gesommeerd, zulks op kosten en voor rekening van de wederpartij en zonder aansprakelijk te zijn voor enige daaruit voortkomende schade van de wederpartij.

Artikel 8 – Transport en Risico
1. Indien de wederpartij ons geen nadere aanwijzing heeft verstrekt, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, door ons als goed huisvader/ koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld en/of nalatigheid van de vervoerder.

2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzen­ding, worden slechts uitgevoerd, nadat zij schriftelijk heeft bevestigd de meer­dere kosten daarvan te zullen dragen.

3. Indien en voor zover wij zelf als vervoerder of expediteur optreden, wordt deze dienstverlening uitgevoerd onder toepasselijkheid van de laatste versie van de ICC Incoterms, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel te ’s-Graven-hage en de Nederlandse Expeditievoorwaarden (Algemene Voorwaarden van de FENEX), zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtban-ken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, zulks voor zover daarvan bij onze voorwaarden niet is afgeweken.

4. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld.

Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

Artikel 9 - Overmacht
1. Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan:

elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid

waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

5. De partij die meent in overmacht te (zullen komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor zover die niet in de Wet geregeld is.

In ieder geval zijn wij noch jegens de wederpartij, noch jegens derden aansprakelijk voor schade als gevolg van onrechtmatige handelingen onzerzijds, behoudens ingeval van onze opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan, noch de eventueel door onze verzekeraar gedane uitkering.

3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroeren­de zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

4. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroor­zaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de weder­partij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabricagefouten, dan wel door enigerlei andere oorzaak.
De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken welke derden jegens ons geldend maken of zouden kunnen maken wegens productenaansprakelijkheid tengevolge van een aan die derde geleverd gebrekkig product, dat (mede) bestaat uit een door ons geleverd product.
Artikel 11 - Reclames

1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 21 dagen na de factuurdatum.

3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames door ons niet meer in behandeling genomen.

4. Indien de door ons geleverde zaken op enige wijze worden behandeld, dan wel aard en/of samenstelling ervan wordt gewijzigd, geheel of gedeeltelijk worden beschadigd, worden (her)verpakt, of niet worden opgeslagen, vervoerd of bewaard overeenkomstig wettelijke voorschriften of algemeen geldende normen en gebruiken, of indien het geleverde aan een derde werd doorverkocht, vervalt ieder recht tot reclame.

5. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

Retournering van geleverde zaken kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming en onder door ons te bepalen voorwaarden.

Artikel 12 - Garantie

1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij gedurende een nader overeen te komen periode garantie op de door ons geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.

2. Op van derden betrokken zaken wordt door ons niet langer garantie verleend, dan deze derdeleverancier aan ons verleent.

3. De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.

4. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

5. Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom.

6. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enige uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.

Artikel 13 - Afwijkingen en Toleranties
1. Wij zijn bevoegd om in afwijking van de overeenkomst zaken te leveren welke in geringe mate afwijken qua model, uitvoering, kleur, samenstelling, verpakking of bijbehorende documentatie en aldus een verbetering betekenen, dan wel indien zulks noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke voorschriften dienaangaande.

2. Geringe afwijkingen ten opzichte van koopmonsters in kleur, kwaliteit, afwerking en dergelijke kunnen geen reden voor afkeuring of reclame zijn.

3. De wederpartij aanvaardt alle geringe en/of gebruikelijke afwijkingen van kleur, ontwerp en uitvoering van de geleverde zaken en/of diensten, zodat deze nimmer aanleiding kunnen zijn tot enige reclame. Verkleuring van materialen welke volgens handelsgebruik algemeen wordt toegelaten, geeft nimmer recht op vervanging en/of schadevergoeding.

Bij de beoordeling van eventuele afwijkingen worden deze gerelateerd aan het gemiddelde exemplaar van de betreffende levering, derhalve niet aan enkele exemplaren.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud
1. Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krach­tens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebre­kestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.

Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet.

In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

2. De wederpartij is verplicht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als ons eigendom te bewaren en te verzekeren tegen alle gangbare risico’s.

3. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde zaken op basis van deze voorwaarden bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt. De wederpartij dient hiertoe op eerste verzoek alle noodzakelijke medewerking te verlenen, op straffe van een boete van € 500,- per dag dat zij hiermee in gebreke is of blijft.

4. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

Ingeval van doorverkoop door de wederpartij van niet geheel betaalde zaken, draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan de uit deze doorverkoop ontstane vorderingen op haar koper aan ons over, welke overdracht als (gedeeltelijke) betaling wordt aangemerkt, indien en voor zover betaling door de tweede koper aan ons plaatsvindt. De wederpartij is gehouden om ons de betreffende gegevens en bescheiden op eerste verlangen te verstrekken, opdat wij het verschuldigde rechtstreeks bij de tweede koper kunnen invorderen.

Bij doorverkoop is de wederpartij gehouden een zelfde eigendomsvoorbehoud te maken als in dit hoofdstuk vermeld.

5. Wanneer derden beslag wensen te leggen op zaken waarop ons eigendomsvoorbehoud rust, dan wel daarop rechten willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht ons daarvan terstond op de hoogte te stellen en ons eigendomsrecht direct aan die derden kenbaar te maken.

6. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien - door het ontstaan van de vordering – bezitloos pandrecht op al die zaken waarin de door ons geleverde zaken zijn ver­werkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken.

De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

Artikel 15 - Kortingen
Kortingen, van welke aard ook, worden door ons slechts verleend onder de voorwaarde van stipte betaling van onze nota’s.

Blijft tijdige betaling uit, dan vervallen derhalve alle (eventueel) verleende kortingen en wordt de wederpartij aan ons de bruto prijzen verschuldigd.

Artikel 16 - Kredietbeperking
Wij zijn gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 3% te berekenen, welke bij betaling binnen 7 dagen op het factuurbedrag in mindering kan worden gebracht.

Artikel 17 - Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening te geschieden, of door storting of overmaking op een door ons aange-wezen bank- of girorekening voor aflevering goederen of indien overeengekomen binnen 7 dagen na factuur­datum.

De op onze bank-/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoe-ning van de oudste openstaande facturen.

3. Wanneer de wederpartij ten behoeve van de betaling van onze facturen een incassomachtiging heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd, is de wederpartij gehouden het betrokken factuurbedrag terstond op andere wijze aan ons te voldoen.

4. Ingeval de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, (voor-lopige) sursé­ance van betaling verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendom-men wordt gelegd,

b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden,

c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplich­ting niet nakomt,

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor ge­stelde termijn te voldoen,

e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk ge­deelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doel-stelling van haar bedrijf,

hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgeme­lde omstandighe­den het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, dan wel enig bedrag verschuldigd

door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te ei­sen, alles onvermin­derd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Artikel 18 – Rente en Kosten
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaats­gevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog open-staande bedrag.

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatie­tarief te boven gaan.

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

Artikel 19 – Toepasselijk recht
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitslui­tend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of CISG wordt nadrukkelijk uit-gesloten.

Artikel 20 - Geschillen
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

2. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen.

Indien de wederpartij een consument is, heeft zij gedurende één maand de gelegen­heid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid.

Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus, dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslie­den tezamen.

De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen, zodanig als scheidslieden zullen bepalen.

Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.